<![CDATA[VIETNAM POST]]> http://dienhoa.buudien.vn RSS Feed vn Tue, 19 Feb 2019 02:53:53 ICT Tue, 19 Feb 2019 02:53:53 ICT <![CDATA[Hoa lụa]]>

Chiều cao nhất100cm, chiều rộng nhất 85cm

Hoa lụa được cắm trong bình. Bình làm bằng compostite, cao 45cm

]]>
http://dienhoa.buudien.vn/hoa-chuc-mung-vn-1141.html http://dienhoa.buudien.vn/hoa-chuc-mung-vn-1141.html
<![CDATA[Hoa lụa]]> ]]> http://dienhoa.buudien.vn/hoa-lua-vn.html http://dienhoa.buudien.vn/hoa-lua-vn.html <![CDATA[Hoa lụa]]>

Chiều cao nhất 100cm, chiều rộng nhất 60cm

Hoa lụa được cắm trong bình. Bình làm bằng compostite, cao 45cm

]]>
http://dienhoa.buudien.vn/hoa-lua-vn-2.html http://dienhoa.buudien.vn/hoa-lua-vn-2.html
<![CDATA[Hoa lụa]]>

Chiều cao nhất 70cm, chiều rộng nhất 60cm

Hoa lụa được cắm trong bình. Bình làm bằng compostite, cao 50cm

]]>
http://dienhoa.buudien.vn/hoa-lua-vn-3.html http://dienhoa.buudien.vn/hoa-lua-vn-3.html
<![CDATA[Hoa lụa]]>

Chiều cao nhất 200cm, chiều rộng nhất 110cm

Hoa lụa được cắm trong bình. Bình làm bằng compostite, cao 120cm

]]>
http://dienhoa.buudien.vn/hoa-lua-vn-4.html http://dienhoa.buudien.vn/hoa-lua-vn-4.html
<![CDATA[Hoa lụa]]>

Chiều cao nhất 170cm, chiều rộng nhất 100cm

Hoa lụa được cắm trong bình. Bình làm bằng compostite, cao 120cm

]]>
http://dienhoa.buudien.vn/hoa-lua-vn-5.html http://dienhoa.buudien.vn/hoa-lua-vn-5.html
<![CDATA[Hoa lụa]]>

Chiều cao nhất 80cm, chiều rộng nhất 75cm

Hoa lụa được cắm trong bình. Bình làm bằng compostite, cao 50cm

]]>
http://dienhoa.buudien.vn/hoa-lua-vn-6.html http://dienhoa.buudien.vn/hoa-lua-vn-6.html
<![CDATA[Hoa lụa]]>

Chiều cao nhất 80cm, chiều rộng nhất 70cm

Hoa lụa được cắm trong bình. Bình làm bằng compostite cao cấp, cao 55cm

]]>
http://dienhoa.buudien.vn/hoa-lua-vn-7.html http://dienhoa.buudien.vn/hoa-lua-vn-7.html
<![CDATA[Hoa lụa]]>

Chiều cao nhất 115cm, chiều rộng nhất 80cm

Hoa lụa được cắm trong bình. Bình làm bằng compostite, cao 65cm

]]>
http://dienhoa.buudien.vn/hoa-lua-vn-8.html http://dienhoa.buudien.vn/hoa-lua-vn-8.html
<![CDATA[Hoa lụa]]>

Chiều cao nhất 115cm, chiều rộng nhất 80cm

Hoa lụa được cắm trong bình. Bình làm bằng compostite, cao 65cm

]]>
http://dienhoa.buudien.vn/hoa-lua-vn-9.html http://dienhoa.buudien.vn/hoa-lua-vn-9.html