<![CDATA[VIETNAM POST]]> http://dienhoa.buudien.vn RSS Feed vn Wed, 22 Aug 2018 06:35:57 ICT Wed, 22 Aug 2018 06:35:57 ICT <![CDATA[Bó hoa chúc mừng]]>


Quy cách sản phẩm: Hoa Lan
sói, hoa hồng, hoa mắt ngọc

]]>
http://dienhoa.buudien.vn/bo-hoa-chuc-mung-vn-111.html http://dienhoa.buudien.vn/bo-hoa-chuc-mung-vn-111.html
<![CDATA[Giỏ hoa chúc mừng]]>

Quy cách sản phẩm: Lan sói,
hồng, cẩm tú cầu, hoa hướng dương

]]>
http://dienhoa.buudien.vn/gio-hoa-chuc-mung-vn-143.html http://dienhoa.buudien.vn/gio-hoa-chuc-mung-vn-143.html
<![CDATA[Giỏ hoa chúc mừng]]>


Quy cách sản phẩm: Hoa hồng,
hoa baby

]]>
http://dienhoa.buudien.vn/gio-hoa-chuc-mung-vn-144.html http://dienhoa.buudien.vn/gio-hoa-chuc-mung-vn-144.html
<![CDATA[Giỏ hoa chúc mừng]]>

Quy cách sản phẩm: Hoa lan sói,
hồng, cẩm tú cầu, mắt ngọc

]]>
http://dienhoa.buudien.vn/gio-hoa-chuc-mung-vn-145.html http://dienhoa.buudien.vn/gio-hoa-chuc-mung-vn-145.html
<![CDATA[Giỏ hoa chúc mừng]]> ]]> http://dienhoa.buudien.vn/gio-hoa-chuc-mung-vn-146.html http://dienhoa.buudien.vn/gio-hoa-chuc-mung-vn-146.html <![CDATA[Giỏ hoa chúc mừng]]>

Quy cách sản phẩm: Cát tường,
hồng, hoa nhập khẩu.

]]>
http://dienhoa.buudien.vn/gio-hoa-chuc-mung-vn-150.html http://dienhoa.buudien.vn/gio-hoa-chuc-mung-vn-150.html
<![CDATA[Giỏ hoa chúc mừng]]> ]]> http://dienhoa.buudien.vn/gio-hoa-chuc-mung-vn-151.html http://dienhoa.buudien.vn/gio-hoa-chuc-mung-vn-151.html <![CDATA[Giỏ hoa chúc mừng]]>

Hoa hồng, hoa baby

]]>
http://dienhoa.buudien.vn/gio-hoa-chuc-mung-vn-152.html http://dienhoa.buudien.vn/gio-hoa-chuc-mung-vn-152.html
<![CDATA[Giỏ hoa chúc mừng]]> ]]> http://dienhoa.buudien.vn/gio-hoa-chuc-mung-vn-153.html http://dienhoa.buudien.vn/gio-hoa-chuc-mung-vn-153.html <![CDATA[Giỏ hoa chúc mừng]]> ]]> http://dienhoa.buudien.vn/gio-hoa-chuc-mung-vn-154.html http://dienhoa.buudien.vn/gio-hoa-chuc-mung-vn-154.html